التماس دعا داریم ها  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز بیست ویکم

 

خدایا قرار بده برایم در این روز بسوی خشنودیهات راهنمایی وقرار مده شیطان

 

 را در آن بر من راهی وقرار بده بهشت را برایم منزل وآسایشگاه ای 

 

 برآورندۀ حاجتهای جویندگان .

 

******* آمین *****