ستاره بیست ودوم  چاپ
تاریخ : جمعه 13 مهر‌ماه سال 1386

روایت:

امام صادق (ع): مقدرات در شب نوزدهم تغیین در شب بیست و یکم تایید و در شب

 بیست و سوم امضا می شود.

دعای روز بیست ودوم :

خدایا بگشا به رویم در این روز درهای فضیلت و فرودآر برایم در این روز برکاتت

 را و توفیقم ده د راین روز برای موجبات خوشنودیت و مسکنم ده دراین روز و

 سطح های بهشت ای اجابت کننده خواسته هاد دعاهای بیچارکان.