پرتوی به سوی آسمان در  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 17 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز بیست وهفتم:


خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان وتمام امور وکارهای

 

 مشکل را آسان کن وعذرهایم را بپذیر ورز وگناهم را محو ونابود ساز ای روف

 

 ومهربان در حق صالحان.

**********یا حق**********