آخرین فاصله های نزدیک با او در  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 18 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز بیست وهشتم:


ای خدا دراین روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبه حاضر

 

 و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسیله مرابین وسایل واسباب به سوی

 

حضرتت نزدیک ساز ای خدایی که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطف وبخشش)

 

 باز نخواهد داشت.

یا حق